raz
ב', ג'
שיעור
תנ"ך

מטרות

התלמיד יכיר את סיפור פרשת נוח
התלמיד יקרא פסוקים מהתנ"ך
התלמיד ידון על נושא הדיון במהלך השיעור
התלמיד יעבוד עצמאית במשימות השיעור
התלמיד יכתוב סיפור אישי שלו בפעילות

פתיחה (10 דק')

השיעור יתחיל באיתור ידע קודם אצל התלמידים, שבמהלכו הצגנו את דמותו של נוח ועל יחס האל כלפיו.

גוף (25 דקות)

בפתיחת השיעור נערוך פעילות סיעור מוחין קצר על דמותו של נוח. נכתוב את השם – נוח – על לוח הכיתה ונשאל התלמידים אילו תכונות זוכרים לגביו ונרשום אותם מסביב לשם הכתוב.

 

בגוף השיעור – נעבור לקריאת ‘פרשת נוח’, פרק ו’ פסוקים ט’-יב’. (נחלק דף מצורף עם הפרק) נערוך קריאה משותפת שכל פעם תלמיד אחר יקריא פסוק ונעצור במהלך הקריאה למען הסברים על הנקרא. (נעבור על מילים מודגשות בפרק ועל מונחים שאינם מובנים).

בסיום הקריאה נחזור לפעילות הפתיחה של השיעור ואבקש מהתלמידים שנחזור לסיעור מוחין שיצרנו בהתחלה ואשאל אותם – האם ישנם תכונות אותם הייתם מוסיפים לדמותו של נוח?

לאחר מכן נערוך דיון במליאה לאור השאלה – מה שונה תיאורו של נוח משל שאר בני האדם, לפי מה שקראנו ולמדנו בשיעור הקודם. נקיים דיון קצר במליאה, שהתייחס להתהגותו של נוח כמובדלת משל שאר בני האדם וכמי שאינו נכנע ללחץ חברתי (ניתן גם דוגמא למקרה של לחץ חברתי מחיי היום-יום)

לאחר מכן, נעבור לפעילות נוספת: על כל אחד מהתלמידים יהיו לחשוב ולכתוב במחברתו על אירוע שאינו נכנע ללחץ חברתי בעצמו. (ניתן דוגמא: החברים בהפסקה רצו לשחק במגרש של הגדולים למרות שאסור ואני בחרתי לא להקשיב להם וללכת לשחק במגרש הרגיל). ניתן למשימה כאורך של 5-7 דק’ ואז נתן זמן לשיתופי התלמידים שירצו במליאה.

 

 

סיכום (10 דק')

בסיכום השיעור נערוך דיון על דברי התלמידים שנאמרו, נדבר על מהו לחץ חברתי? וכיצד מתמודדים עימו? נתייחס לסיפורי התלמידים בהקשר זה ולסיפור פרשת נוח. נסכם בע”פ את עיקרי הדברים שנלמדו על פרק זה ונציג את השיעור הבא שיתייחס לסיפור תיבת נוח.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על