TSLIL
י"א, י"ב
שיעור
תנ"ך

מטרות

השוואה בין הסיפור בפרק ג' לסיפור בפרק ד'
הכרת קושי שרש"י מוצא בפרק ד' פסוק ט'
מציאת פתרון לקושי שרש"י מוצא
הבנה כי המילה "אדמה" מקשרת בין כמה דברים בסיפור המקראי
מציאת דמיון בין קין לאדם

פתיחה (10 דק')

בתחילת השיעור, יוסבר לתלמידים כי הם ילמדו את בראשית פרק ג’ פסוקים י”ב עד י”ט. ופרק ד’ פסוקים ב’ עד י”ב.

התלמידים ילמדו את הפסוקים של פרק ג’ בעזרת סרטון הכולל את הטקסט ומקריא אותו, כך כל התלמידים יוכלו לשמוע (גם מי שלא יהיה לו ספר תנ”ך).

לאחר מכן הם ישמעו פרשנות מונפשת של פרק ג’ פסוקים י”ז עד י”ט, מפני שאלו פסוקים קשים להבנה.

ואז התלמידים יצפו בסרטון מונפש של בראשית פרק ד’ פסוקים ב’ עד י”ב.

פרק ד’, ילמד באמצעות סרטון אנימציה מפני, שלעיתים קשה לתלמידים רק לשבת ולקרוא או להאזין, לכן מובא להם סרטון מונפש אשר עוזר להמחיש את המתרחש בטקסט.

זאת ועוד, הסרטון המונפש עוזר לתלמידים לראות את הדברים שהתרחשו בסיפור, בדרך חווייתית המתחברת לעולמם.

בנוסף לכך, תלמידים לא אוהבים לקרוא ומעדיפים לצפות בתוכן, הפרקים יוצגו באמצעות סרטונים.

 

קישור לבראשית פרק ג’ פסוקים י”ב עד י”ט:   https://edpuzzle.com/assignments/60e31676a03f7541c6c82427/watch

קישור לפרשנות של לבראשית פרק ג’ פסוקים י”ז עד י”ט:   https://edpuzzle.com/assignments/60e3162c99b7ab4155c3a3ee/watch

קישור לבראשית פרק ד’ פסוקים ב’ עד י”ב:   https://edpuzzle.com/assignments/60e30120dfc3874165c70dfc/watch

 

לאחר הצפייה בסרטונים, הפרקים יוסברו לתלמידים בקצרה באופן משתף. דבר זה, מאפשר לתלמידים לקחת חלק פעיל בשיח של השיעור וגם, נותן לתלמידים הזדמנות להסביר מה הם הבינו מן הפרקים.

יתרה מזאת, לאחר השיח המשתף, יהיה לתלמידים זמן לשאול שאלות על אותם פסוקים, במידה ומשהו לא ברור.

גוף (20 דקות)

יוסבר לתלמידים כי יחולק להם דף מטלה עם שאלות העוסקות בפרקים שנצפו. לאחר שכל התלמידים יקבלו את הדף, יוסבר להם שיש להם 10 דקות לביצוע המטלה.

התוכן שדף המטלה כולל יראה כך:


בראשית פרק ג’, פסוקים י”ב עד י”ט:

  1. הסבירו במילים שלכם, מהו החטא המוצג בפרק ?
  2. מהו העונש בפרק ג’ ? צטטו את הפסוקים מהתנ”ך והסבירו את העונש.

בראשית פרק ד’, פסוקים ב’ עד י”ב:

  1. מהו החטא המוצג בפרק ומי ביצע אותו ?
  2. מהו העונש הניתן למבצע החטא ?

לאחר ביצוע דף המטלה, יוסבר לתלמידים כי ניתן ללמוד מן החטאים על הפן האישי של כל דמות. הפן האישי הינו, יצר הרע הקיים בכל אחד. לאחר מכן, אסביר לתלמידים כי המילה “אדמה” אשר מופיעה בפסוקים שנצפו מקשרת בין המצב שלפני החטא, החטא עצמו והעונש.

ואז, אשאל את התלמידים, כיצד המילה “אדמה” מקשרת בין המצב שלפני החטא, החטא עצמו והעונש ?

יוסבר לתלמידים כי עליהם לענות על השאלה במחברת וכי יש להם 5 דקות לענות.

לאחר שהתלמידים יענו במחברות, נענה על השאלה יחד.

אסביר לתלמידים כי המילה “אדמה” מקשרת בין המצב שלפני החטא, החטא עצמו והעונש בדרך הבאה:

קין היה עובד אדמה, ובפרק ג’, ה’ קלל את האדמה:” ארורה האדמה בעבורך”, כלומר העבודה החקלאית הייתה עבודה קשה מאוד.
לאחר רצח הבל אמר ה’ לקין: ” דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה” ועונשו של קין היה “ארור אתה מן האדמה” כלומר: קין נענש על פי עיקרון של מידה כנגד מידה, האדמה לא תצמיח לקין דבר, לכן קין ינדוד ממקום למקום.

 

סיכום (10 דק')

לסיכום, אומר לתלמידים כי רש”י מוצא קושי בפסוק ט’ בפרק ד’. הקושי שרש”י מוצא הינו, מדוע ה’ שואל את קין על הבל הרי ה’ יודע על רצח הבל בידי אחיו קין? אשאל את התלמידים מה לדעתם התשובה לשאלה.
לאחר שהתלמידים יסבירו מה לדעתם התשובה לשאלה של רש”י, אסביר לתלמידים כיצד רש”י פותר את הקושי.

רש”י פותר את הקושי בכך שהוא מפרש כי ה’ נתן הזדמנות לקין להודות בחטא כפי שהוא נתן לאדם.
בעצם בפסוק ט’, ה’ פונה לקין ושואל אותו שאלה רטורית אשר נועדה לפתוח בשיחה עם קין ולגרום לו להודות בחטאו. זה בדומה לשיחה אצל אדם בפרק ג’.
לאחר ההסבר, תוצג לתלמידים שאלה לדיון אשר עליהם להשיב עליה לשיעור הבא. ושאלה
השאלה הינה: למדנו כי קין דומה לאדם, בכך שה’ נתן לשניהן הזדמנות להודות בחטא. על פי הפסוקים שנלמדו, באיזה עוד אופן, קין דומה לאדם ?
שיעורי בית: (שיעורי הבית יעזרו לתלמידים לראות את ההיבט האקדמי של השיעור) השיבו על השאלה לדיון לשיעור הבא. שאלה למענה לשיעור הבא: לאור מה שלמדתם בשיעור, מהי רוח התקופה ?

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על