keremg2
ה'
שפה

מטרות

חשיפת התלמידים לשני סיפורי המקרא בראשית א' ובראשית ב', תוך התמקדות בבריאתה של האישה.
חשיפת התלמידים לשתי הדמויות המקראיות השונות זו מזו- חווה ולילית.
התלמידים יחשפו ויאתרו פעלים מתוך הטקסט.
התלמידים יתרגלו כתיבת פעלים בזמנים שונים.
התלמידים יעמיקו בשני סיפורי הבריאה ובפרט בתיאוריהן של חווה ולילית.
התלמידים יצטרכו לתאר את ההבדלים בין שתי הדמויות על ידי פעלים שונים.
התלמידים ישפרו ויתנסו ביכולת לספר סיפור.

פתיחה (10 דק')

מגישות: כרם גפן, ולריה צ’ימבאי וטל לוי.

תחילה, נחלק לתלמידים דפים עם הפרקים הרלוונטים. לאחר מכן, נקרא יחד עם התלמידים את שני סיפורי הבריאה. הסיפורים יוקרנו על הלוח באמצעות המקרן.

התלמידים יקריאו מהלוח בהצבעה, ולאחר מכן יתבקשו לנתח את דמותה של האישה אשר מוזכרת בשני הסיפורים על ידי דיון כיתתי.

שאלות מנחות- מי הן שתי הדמויות המוזכרות? מה אפיונה של כל דמות? מה ההבדל ביניהן?

גוף (20 דקות)

לאחר מכן, התלמידים יקבלו דף עבודה בו יצטרכו למיין את כלל הפעלים המוזכרים בשני סיפורי הבריאה. התלמידים צטרכו למיין את הפעלים על פי טבלה של הזמנים- עבר, הווה, עתיד.

בסיום ביצוע המטלה, נקדיש זמן לבדיקה משותפת של הדפים ולמעבר על תשובותיהם.

סיכום (15 דק')

לסיכום השיעור, התלמידים יכנסו לאתר StoryboardThat באמצעות המחשבים בכיתה. על התלמידים יהיה ליצור בזוגות\ שלשות קומיקס סיפורי המתקשר לסיפורים אותם למדנו בשיעור. על התלמידים יהיה לשלב מספר רב ביותר של פעלים.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על