stav
ו'
שיעור

מטרות

התלמידים יכירו את משמעות הבכורה בעולם החי.
התלמידים יכירו את סיפור הבכורה של עשיו ויעקב.
התלמידים יבינו את המשמעות האבולוציונית של הבכורה בעולם החי ואצל האדם.

פתיחה (5 דק')

את שיעור זה אפתח כאשר אני מקריאה את ספר בראשית פרק כ”ה, פסוקים יט- לד. לאחר שאסיים להקריא אשאל את התלמידים מדוע היה חשוב ליעקב להיות הבכור? למה הוא היה צריך שהתואר הזה יהיה שלו? מה יקבל ממצב זה?
אשרטט טבלה על הלוח ובצדה הימני אכתוב את כל היתרונות העולים מבכורה בימי התנ”ך וימנו אנו.

גוף (35 דקות)

כעת נסתכל על הקריטריונים שנכתבו על הלוח. נבין כיצד דברים הללו מתורגמים אצל בעלי החיים, אם בכלל. אעשה זאת ע”י דיון בין התלמידים.

ננסה להבין מה דומה בין בני האדם לבעלי החיים בהקשר הבכורה ומה שונה? האם משמעות הבכורה שונה? האם היתרונות בלהיות בכור שונות בין השניים?

נשאל את התלמידים, מהי הסיבה השורשית ברצון בעלי החיים להיות הכי חזקים או במילים אחרות הבכורים.

נדבר על המשמעות האבולוציונית של להיות הצאצא הכי חזק (=בכור), על העברת הגנים לדור הבא על מנת ליצור המשכיות. נדבר על כך שאולי עמוק בפנים זה מה שהניע את יעקב לחפוץ בבכורה.

אבקש מהתלמידים להתחלק לקבוצות של כ-4 תלמידים. לכל קבוצה יהיה טאבלט או מחשב נייד עליו הם יכולים לבצע חיפוש. אבקש שכל קבוצה תחפש מקרה אחד של בעל חיים שההורים שומרים על כל הצאצאים שלהם ללא יוצא מן הכלל. חיפוש זה יהיה קצר עבורם (כיוון שאין הרבה חיות כאלו) ויעביר לתלמידים את המסר שבטבע החזק שורד והורים דואגים לרוב רק לצאצאים החזקים שלהם על מנת שהם יעבירו את הגנים שלהם לדורות הבאים.
בנוסף, אבקש שיחפשו עוד סיפור בתנך העוסק בקשר בין אחים/ אחיות, אשאל אותם האם בסיפור זה היו בעיות ביחסים בין האחים שנבעו מקנאה או תחרות של תשומת לב ההורים הקשורה לבכורה.

 

סיכום (5 דק')

לסיכום נראה יחד כי בשני העולמות יש משמעות לבכורה. אצל בני האדם נראה זאת על ידי המעמד החברתי הניתן עם אות זה באותה תקופה עתיקה ואצל בעלי חיים על ידי שרידות בעל החיים והחוזקה שלו. אשמע מן התלמידים את הדברים שעלו להם במהלך העבודה. נבין יחד כי גם אצל בני אדם יש דחפים אבולוציוניים המשפעים על התנהגותנו. שיעור זה יכול להוות שיעור פתיחה לנושא אבולוציה והתאמת בעלי חיים לסביבת המגורים שלהם.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על