enbar27
י'
ספרות

מטרות

מטרה חינוכית -לתרגל עם תלמידינו עבודה בצוות , הקשבה ,מיעוט תגובתיות ולמידת עמיתים תוך סיעור מוחות ולבטל דעות קדומות
מטרת תוכן - לחשוף את התלמידים לסוגיית מעמד האישה מימי התנך ועד היום תוך שימוש במזמור מוכר אשר ירגישו קרובים אליו.
מטרת תוכן-התלמידים יתרגלו תחבולות אומנותיות
מטרת תוכן -התלמידים ילמדו על יחסים בין טקסטואלים תוך שימוש בהשוואה דרך תבחינים , בנוסף נשמח ללמד אותם על האנלוגיה הניגודית שיכולה להתרחש בין לחן של שיר ובין המסרים שלו הן הסמויים והן הגלויים.

פתיחה (5 דק')

בפתיחת השיעור נכתוב את מהלך השיעור על הלוח :

  1. קריאת אשת חייל ופירושו

2.הקנייה

3.עבודה בקבוצות

4.סיכום והצגת התוצרים

גוף (30 דקות)

בתחילה נשאל את התלמידים מיהי אשת חייל עבורם ?

לאחר מכן נקרא את המזמור של אשת חייל ונחשוב מהו מציג לנו? מה הוא מתאר , האם זו האישה האידיאלית?

נחלק לתלמידים את המזמור הכתוב בדף ולאחר מכן נספר להם על הסוגיה של האישה המפוצלת מימי התנך ואת ייצוגן ותדמיתן של לילית וחווה ,תוך הקראת הפסוקים המספרים עליהן נדון  על איזה תכונות מאפיינות את  חווה ולילית.

ולאחר מכן נחלק אותם לקבוצות ונחלק להם דף עבודה  שעליו יענו בקבוצות.

בדף יהיו השאלות הבאות:

שאלה 1: קראו היטב את הפסקאות העוסקות בלילית וחווה וכתבו את התכונות המאפיינות כל אחת מהן.

תכונות חווה תכונות לילית

שאלה 2: לפי המזמור “אשת חייל” , מי היא אישה טובה? ואיזה דמות נשית מקראית שלמדנו עליה ( לילית /חווה) יותר מאפיינת את הציפיות והתכונות של האישה הטובה המתוארת במזמור לדעתכם?

שאלה  3 : כתבו שיר קצר על מי היא אישה טובה לפי דעתכם? כאשר הנכם מחברים את שיר זה  חשבו על תכונה או דפוס התנהגות שמאפיין אישה אידאלית שאתם מעריכים ורואים בה כמודל לחיקוי עבור נשים.

שאלה 4: את התכונות שמצויות בשיר שכתבתם עליכם לשבץ  בטבלה הבאה, לפי אילו דמות לדעתכם מהדמויות שלמדנו עליהן היא יותר מאפיינת.

תכונות חווה לילית

סיכום (10 דק')

נבקש מהתלמידים להציג את השיר שכתבו בפני הכיתה ונחפש ביחד נקודות משיקות ודומות בין השירים השונים של הקבוצות וכמו כן בין הדמות של האישה שמצטיירת במזמור “אשת חייל”
לאחר מכן נשאל אותם האם לאחר שביצענו קריאה מעמיקה ונקודות מבט שונות על דמות האישה האם לפי דעתם המזמר “אשת חייל ” נתפס בעינהם באותו האופן ? והאם הוא בעינהם עצוב או שמח , האם הוא מעורר בהם ביקורתיות והאם לפי דעתם חווה או לילית מייצגת את האישה הטובה מבחינתם , יתר על כן האם לדעתם יש באמת אישה יותר טובה?

קבצים וחומרי עזר


קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על