mor baron
ח'
תנ"ך

מטרות

מטרה חינוכית: המסרים החינוכיים, הערכיים והאישיים של השיעור – התלמידים יכירו את הפרק תוך התמקדות ב'משפט שלמה' אשר מהווה דילמה שההכרעה בה היא בלתי אפשרית. בנוסף, התלמידים יחשבו ביחד איך שלמה הכריע והאם הם מכירים הכרעות דומות היום.
מטרות תוכן: המטרות האופרטיביות – התלמידים ילמדו לעבוד בזוגות, ידונו ביחד על התשובות האפשריות ויבקשו עזרה זה מזה. בנוסף, התלמידים ידעו לאתר פרטים ולזהות מבנה של רצף כרונולוגי. דרך דף העבודה התלמידים ישכילו להפנים את תוכן הסיפור ולבסוף יתמודדו עם חשיבה אישית וינסו להסיק איך שלמה הכריע והאם הם מכירים הכרעות דומות היום.

פתיחה (5 דק')

במהלך השיעור אנחנו נבחן את הדילמה הבלתי אפשרית שבה עמד שלמה ב’משפט שלמה’.

נתחיל בפתירת דף עבודה שיחשוף אותנו לסיפור ולאופי הדילמה, דרך קריאת הפסוקים בהם מתמקד הסיפור. לאחר מכן, נעסוק בשאלה איך שלמה הכריע והאם אנחנו מכירים הכרעות דומות היום.

גוף (30 דקות)

בגוף השיעור אגיד לתלמידים להתחלק לזוגות כאשר כל תלמיד יקבל את דף העבודה (שמצורף בעמוד הבא). את דף העבודה התלמידים יפתרו ביחד תוך כדי קריאה והתמצאות בפרק הנ”ל בספר התנ”ך.

לאחר 20 דקות אעצור את התלמידים ואנו נבדוק ביחד את התשובות (מה שהספיקו).

סיכום (10 דק')

בסיכום השיעור נתמקד בבדיקה ודיון על השאלה האחרונה שבדף העבודה – שאלה למחשבה: איך שלמה הכריע? האם אנחנו מכירים הכרעות דומות היום?

תלמידים שיהיו מעוניינים, ישתתפו בדיון ויספרו מה הם ענו.

המטרה העיקרית בסיכום השיעור הינה ניסיון להיות שופטים בעצמנו. כלומר, להבין מתוך מהלך הפסוקים כיצד יש להכריע ולחשוב על דילמות שונות שדומות למשפט שלמה (האם גם היום ישנם מקרים שבהם ההכרעה קשה מנשוא?).

קבצים וחומרי עזר

קישורים

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על