shirgigi
ה'
שיעור
תנ"ך, מולדת

מטרות

היכרות עם מאפייני חג הפורים
היכרות עם מגילת אסתר
חשיפת הערכים של מנהיגות ומחויבות העומדים בבסיס מגילת אסתר
למידה על מקור חג הפורים
הכרת מנהגי חג הפורים

פתיחה (10 דק')

בפתיחת השיעור אבצע תזכורת על השיעורים האחרונים בהם למדנו על חלק א’ וחלק ב’ של מגילת אסתר.

אשאל את התלמידים מי זוכר מה למדנו בשיעורים האחרונים?

אזכיר כי בחלק א’ של המגילה האחשוורוש מחליט לעשות סעודה גדולה שנמשכת 6 חודשים. לאחר מכן, האחשוורוש עורך משתה נוסף ובמהלכו מבקש לקרוא לאשתו המלכה ושתי, ושתי מסרב להגיע והאחשוורוש כועס מאוד. יועצי המלך ייעצו לו להרוג את ושתי ולהחליף אותה במלכה אחרת, וכך אחשוורוש מחליט. לאחר שושתי הלכה, מחפשים לאחשוורוש אישה אחרת. באותם ימים מתגורר בעיר שושן מרדכי, אשר גידל בביתו את אסתר בת דודתו. אסתר נלקחת גם היא אל המלך אחשוורוש ומרדכי מבקש ממנה להסתיר מהמלך שהיא יהודיה. לבסוף, אחשוורוש בוחר באסתר לאשתו. האחשוורש מממנה את המן, להיות המשנה למלך. המן מצווה שכל עובדי המלך ישתחוו לו ורק מורכדי מסרב להשתחוות. המן כועס על כך מאוד, ומחליט לנקום במרדכי ובעמו ולהשמיד את כל היהודים.  המן מצווה להוציא צו מלכותי בשם המלך אחשוורוש ומכריז שביום י”ג באדר יש להשמיד ולהרוג את כל היהודים.

אזכיר כי בחלק ב’ של המגילה מרדכי אוסף את ילדי ישראל ויחד הם מתפללים ומבקשים רחמים מה’ שיבטל את הגזרה. מרדכי מבקש מאסתר שתפנה לאחשוורוש כי היא האפשרות היחידה להצלת העם היהודי. אסתר משתכנעת ופונה לאחשוורוש ובזכות המשתה שהם מקיימים, האחשוורוש מצווה מהמן להלביש את מרדכי בבגדי מלכות ולהוביל אותו בכל רחבי שושן הבירה.

אשאל את התלמידים אילו ערכים לדעתם מובילים את אסתר כאשר היא מחליטה לפנות לאחשוורוש בכדי שיבטל את הגזרה? אציין כי אסתר הינה אישה אמיצה, שמחויבת לעמה ולאחר התלבטות היא מצאה את הכוחות להתייצב בפני המלך ולהילחם למען עם ישראל.

גוף (35 דקות)

אקרא יחד עם התלמידים את פרקים ז’ וח’ במגילה ואסביר את המתרחש במילים פשוטות.

אסביר לתלמידים כי פרק ט’ במגילה הוא הפרק אשר עוסק בימי פורים.

לפני שניגש לקריאת הפרק, אצייר על הלוח שמש אסוציאציות עם המילה פורים ואשאל את התלמידים מה המילה פורים אומרת להם? האם הם מכירים מנהגים של החג פורים? האם הם יודעים למה קוראים לחג כך?

לאחר שנבצע את שמש האסוציאציות ניגש לקריאת הפרק ואכתוב את ההסבר של הפרק על הלוח:

ביום שבו תכנן המן לבצע את מזימתו, י”ג באדר, הורגים היהודים את עשרת בני המן, וכן 500 אנשים בעיר שושן אשר ניסו להילחם ולבצע את גזרת המן באותו היום. מרדכי קובע את הימים י”ד ו-ט”ו באדר לימי שמחה וששון וכן קובע את מנהגי הפורים – 1. סעודת מצווה חגיגית. 2. משלוח מתנות. 3. מתנות לאביונים. ימי השמחה על הצלת העם היהודים נקראים ‘פורים’ על שם הפור שהתהפך, ומיום אבל הפך יום זה לשמחה וששון. אסתר מבקשת מחכמי הדור לכתוב את מעשיה כך שכל הדורות ידעו זאת, ובעקבות כך נכתבת מגילת אסתר אשר נכנסה לספר התנ”ך ונקראת בכל שנה כחלק ממצוות חג הפורים. כמו כן קיבלו היהודים לצום בכל שנה בי”ג אדר את ‘תענית אסתר’ כזכר ל3 ימי הצום שגזרה אסתר לכל העם היהודי לצום ולהתחנן לה’ לנס ולהצלה.

אבקש מהתלמידים להעתיק את ההסבר למחברתם.

לאחר קריאת הפרק, אבקש מהתלמידים לענות על השאלות הבאות במחברת, מתוך המידע שלמדנו:

  1. אילו ימים קבע מרדכי שהם ימי שמחה וששון?
  2. מה הם שלושת מנהגי חג הפורים?
  3. מדוע חג הפורים נקרא כך?
  4. מה אסתר מבקשת מחכמי הדור?
  5. מדוע היהודים צמים בכל שנה את תענית אסתר?

אבדוק יחד עם התלמידים את השאלות.

סיכום (5 דק')

לסיכום השיעור אציג לתלמידים סרטון אשר מסכם את יחידת הלימוד בנושא מגילת אסתר מהאתר בריינפופ – https://il-brainpop-com.ezproxy.smkb.ac.il/category_9/subcategory_363/subjects_1611/

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על