oren.t
ג', ד', ה'
שיעור
חגים ומועדים

מטרות

התלמידים יכירו את סיפור חייה של הנרייטה סאלד
התלמידים יכירו את פועלה למען הציונות ובארץ ישראל
התלמידים יכירו את הקשר בין הנרייטה סאלד ליום המשפחה

פתיחה (10 דק')

המורה יפתח בהצגת שתי שאלות מעוררות חשיבה לכיתה:

  1. מי יודע איך יום המשפחה נקרא בעבר? (יום האם)
  2. האם לדעתכם יום המשפחה, שהתחיל את דרכו כיום האם, קשור לאמא ספציפית?

לאחר שישמעו תשובות התלמידים, המורה יאמר:

בשיעור הזה אנחנו הולכים ללמוד על אישה שאף על פי שלא היו לה ילדים משלה, לזכרה וביום מותה, נקבע יום האם הוא יום המשפחה של ימינו.

לאישה הזו קוראים הנרייטה סאלד ובשיעור הזה אנו נכיר את סיפור חייה ואת פועלה למען הציונות.

גוף (30 דקות)

המורה יפנה את התלמידים לטקסט “מבט אישי: הנרייטה סאלד” באתר הארכיון הציוני המרכזי. הטקסט יקרא במליאה על ידי המורה/התלמידים.

המורה יבקש מהתלמידים לענות על השאלות הבאות:

  1. סקרו את הפעילות של הנרייטה סאלד בחייה על גבי ציר זמן.
  2. על אילו תכונות אופי שהיו להנרייטה סאלד מעיד פועלה בחייה?
  3. מה ידוע על חייה האישיים של הנרייטה סאלד?
  4. הרחב (באמצעות מקור אינטרנטי נוסף או אחר) על פעילותה של הנרייטה סאלד בארגון עליית הנוער.

המורה ילווה את התלמידים במהלך הפעילות ויכוון, יאיר ויבדוק.

(*ניתן לבקש מהתלמידים ליצור ציר זמן מרכזי שיתלה בכיתה)

סיכום (10 דק')

בסיכום השיעור המורה יסקור את פעילות התלמידים במהלך השיעור. לאחר מכן, המורה יספר לתלמידים על אחרית ימיה של הנרייטה סאלד ומותה.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על