liron
ג'
שיעור
תנ"ך

מטרות

מישור אישי: פיתוח יכולת היצירתיות והדימיון באמצעות דיון וציור. התלמיד יצייר את חלומו ויסביר לכלל הכיתה מה צייר.
מישור אקדמי: היכרות עם חלומות יוסף. התלמיד יקרא את הפסוקים הרלוונטיים ויתנסה בפירושם.
מישור חינוכי: חיבור חלומות יוסף לחיי היום יום. הלמיד ייחשף לחלומותיו של יוסף תוך מתן משמעות וחיבור לחלומות של התלמיד.

פתיחה (35 דק')

אפתח את השיעור בשאלה המופנית לכל הכיתה: מנין באים חלומות ?

אכתוב את תשובות התלמידים על הלוח בנקודות.

לאחר מכן אוסיף בעל פה:

יש הטוענים שהחלום הוא תוצאה של חוויות היומיום שהשפיעו עלינו, יש הטוענים שמקור החלום בתחושות שאנו מדחיקים, ולא יודעים כלל על קיומם, ויש הטוענים שזו תגובה מקרית של המוח. רוב החלומות הם רצף של אירועים לא סדירים. זיגמונד פרויד טען כי מקור החלום הוא באדם עצמו, בדחפים וברגשות שהוא מסתיר, מפני שהם אינם מקובלים בתרבות שבה הוא חי. למעשה, החלום הוא הזדמנות לחולם לבטא תחושות באמצעות סמלים המייצגים את רגשותיו הכמוסים ביותר. בספר בראשית החלום הוא מעין נבואה.

גוף (5 דקות)

נקרא יחד את פרק בראשית ל”ז, פסוקים ה’-י”ב’.

אשאל את הכיתה את השאלות הבאות ומתוכן נפתח דיון:

  1. מה התגובה של יעקב לדברי יוסף ?
  2. מה התגובה של האחים ?
  3. האם הייתם מגיבים אחרת ?
  4. האם חלמתם פעם חלום שהתגשם ?
  5. האם יש לכם חלום אותו תרצו להגשים ?

לאחר מכן אחלק לכל תלמיד דף A4 ואבקש לצייר את אחד החלומות שלהם.

אאסוף את כל הציורים ונבנה תערוכה בכיתה.

סיכום (5 דק')

נסכם את השיעור בשיח המסכם את עיקרי השיעור מתוך השאלות המנחות הבאות: 1. מהם בעצם חלומות ? 2. כיצד החלומות של יוסף משפיעים על חייו ? 3. מה ניתן ללמוד מהחלומות שלו ?

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על