itaf
ו'
תנ"ך

מטרות

לפתח סיפור מיוחד לתלמידים עם סיפורי המקרא עם מסקנה לחיים.
התלמידים יחשפו לכיוונים שונים מבחינת הרבד האישי, החינוך,והאקדמיה.
ניתן לגלות על עצמנו תכונות אישיות חדשות מיוחדות שנמצאות בנו.

פתיחה (5 דק')

מתחילים את השיעור בנושא של דמות מקראית חדשה,הנביא יונה. לכל אחד מאיתנו יש לו משימה שונה,נשאל את התלמידים בשאלה מרכזית, על כל אחד מן התלמיד עליו לספר מקרה אישי שבו ביקשו ממנו לעשות וסירבו,ומדוע?

לאחר שיענו ,אשאל אותם האם אפשר לברוח מאחריות?האם אני כמורה יכולה לברוח ולעזוב אותכם באמצע שנה?

אסביר להם שדבר זה הוא בלתי אפשר,וגם אם לפעמים אנו לא אוהבים את הדרישות שמוטלות עלינו לבצע אותם.

לאחר שנשמע את התשובות מכמה תלמידים,נערוך דיון מפתח על השליחות של יונה שהוטלה מאלוהים אל יונה ללא אפשרות בחירה.

גוף (40 דקות)

נקרא את הפסוק של יונה, פסוק א’,אחרי שאסביר ואסכם את הפרק .ה’ שלח את יונה אל העיר נינווה בשביל ללכת ולנבא אותה ולהכריז על החטאים של התושבים הגרים שם בפני יונה המשימה הזאת לא הייתה קלה כלל. התושבים האלו היו האויבים של יונה הנביא,שרצחו את בני עמו,יונה פחד מהם .הוא מסרב לשליחותו של ה’ ובמקום זאת הוא בורח אל האניה,ומעט אל המוות ולא מציית אל שליחות של ה’. בדרכו אלוהים מסעיר סערה ארורה, המלחים שהיו עובדי אלילים מבינים שסערה זו היא מאלוהים ומתחילים להתפלל אל אלוהים,לעומת יונה שיושן ונרדם. המלחים ממשיכים להפיל גורלות בכדי להבין על ממי הוטלה הסערה ,יונה מבין שזה בגללו ומבקש שישלחו אותו אל הים בכדי שתיפסק הסערה. אלוהים מפיל את יןנה אל הים ושם דג גדול בולע אותו שלושה ימים עד שהוא מבקש מה’ לסלוח לו ואז הוא סולח לו.

נתן לתלמידים לענות על השאלות הבאות בכדי לראות אם הם הבינו את השיעור.

מדוע סירב יונה לשליחות ה’? יונה מסרב לשליחותו של ה’, משום שהוא חושב שהחוטאים הם אלה שצריכים לכפר על המעשים הרעים שהם עוש, הוא גם בנוסף מפחד מהם ולא מסכים בדעת של אלוהים

מדוע הם חושבים שה’ דווקא בחר ביונה?

ה’,דווקא בחר ביונה מפני שהוא הצליח לנבא את שליחיותיו הקודמות ,והראה נאמנות אל ה’

שיחה בקבוצה קטנה בהנחייתי, מאפשרת לילדים להקשיב זה לזה,לחלק את התלמידים לשתיים שלוש קבוצות קטנות. נשאל את התלמידים אם הם בעד או נגד שליחותו של יונה הנביא ומדוע?

ניתן לתלמידים דפים שעליהם הם צריכים לכתוב האם הצליחו ללמוד מאישיותו של יונה?

עד כמה היא תרמה להם ולספר מקרה אישי שלהם שדומה על שליחותו,הם יתנו לי את הדפים בלי שמות.

סיכום (5 דק')

פרק א’ ,של יונה הנביא הוא פרק מאוד חשוב ,מחד גיסא התלמידים מבינים את הנבואה ואת האמונה הגדולה בה’ עד כמה היא חשובה,מאידך גיסא התלמידים יחשפו לצד החינוכי,על שליחיות ומעשים שלפעמים גם אם הם לא רוצים לעמוד בהם הם אמורים לעשות אותה לטובתם.וכעט נסכם את השיעור בכך שהאם הם מרגישים רגשי אשמה למשימות שהיו עליהם לעשות ולא עשו.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על