eliana17
ז'
שיעור
תנ"ך

מטרות

הכרת 2 סיפורי הבריאה
התלמידים ישוו בין שני סיפורי הבריאה
התלמידים יזדהו עם אחד מסיפורי הבריאה
התלמידים ייחשפו להשפעות המגדריות בסיפורי הבריאה

פתיחה (10 דק')

מגישות: עדן הרשטיין, ניצן מרום ואליאנא רונן

לצורך איתור ידע, כל תלמיד יכתוב בקצרה את סיפור הבריאה שהוא מכיר ויציג בכיתה את מה שכתב.

 

 

 

גוף (40 דקות)

לאחר איתור הידע, נקרין סרטון המספר את שני סיפורי הבריאה:

נקרא ביחד עם התלמידים את סיפורי הבריאה בבראשית א’ ובבראשית ב’ ונבצע השוואה בין שני הסיפורים (נסביר כי בפרק א’ זכר ונקבה, נבראו כשווים ובצלמו של הבורא. ובפרק ב’ האדם הוא הזכר שנברא מן העפר ורק לאחר מכן, הוא בורא את האישה, מצלעו של האדם. האישה נבראה להיות עזר כנגדו של האדם, לאחר שהתברר ש”לא טוב היות האדם לבדו”).

לאחר מכן, נציג בפני התלמידים כיצד המאבק המגדרי משתקף בסיפור הבריאה בבראשית ב’ (מקטין את האישה ומכתיר את הגבר לעליון).

 

סיכום (10 דק')

נשאל את התלמידים לאיזה סיפור הם יותר התחברו ולמה? והאם הם רואים דמיון בין סיפורי הבריאה לסיטואציות בימינו מבחינה מגדרית?  

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על