gal sin
ז', ח', ט'
שיעור
תנ"ך

מטרות

התלמידים יחשפו לסיפורה של בת יפתח ואביה יפתח.
התלמידים ילמדו על המשמעות של לנדור נדר.
התלמידים ידעו להעביר את השקפתם האישית על סיפור בת יפתח ולחברו לחייהם האישיים.

פתיחה (10 דק')

נפתח את השיעור בשאלה “האם אתם יודעים מהו נדר?”, לאחר התייחסות מצד התלמידים נשאל עוד שאלה “האם אתם חושבים שכדי לנדור נדר?”. וניצור עם התלמידים דיון בנושא של נדרים ומדוע יש להפעיל שיקול דעת רחב לפני נדירת נדר. נקריא את ההגדרה במילוג ונסתכל על הערך באתר. לאחר מכן, נציג את סיפורה של בת יפתח.

גוף (30 דקות)

נתחיל את השיעור בהקראת סיפורה של בת יפתח מאתר 929. על הלוח נרשום בכותרת “מה התחושות שעולות לכם בעקבות סיפור זה?” התלמידים בתורות יבואו ללוח וירשמו במילה או שתיים- על התחושות שיש להם לאחר הקראת סיפורה של בת יפתח.

לאחר מכן, נתעמק יותר ביפתח והנדר שהוא נדר. נבקש מהתלמידים לפתוח מחברות ולרשום פסקה קצרה על מקרה שבו הם פיללו למשהו שהיו יכולים לנדור על כך- ומדוע בחרו שלא לנדור או שבחרו לנדור. במליאת הכיתה נבקש מתלמידים שרוצים להקריא את הפסקה שהם כתבו ולשתף את הכיתה בדילמה שלהם. נייצר דיון סביב המשמעות של הנדר שיפתח בחר לנדור, לעומת בחירת התלמיד.

סיכום (5 דק')

נפתח קובץ בלוח שיתופי עם שאלה למחשבה. “מה הם היו עושים אם היו בנעליו של יפתח”. על הלוח נקרין את הלוח השיתופי, לאחר שהתלמידים יסיימו לכתוב ונקרא ביחד את הכתוב.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על