hadar1997
י"א
שיעור
תנ"ך

מטרות

הכרת סיפור יוסף ואחיו
הכרת המושג "קנאה" והשלכותיה
פיתוח יכולת עבודת קבוצתית
פיתוח יכולת חשיבה ביקורתית

פתיחה (10 דק')

הכרת המושג קנאה בעזרת שיח על קנאה ושאלות מכוונות:
מהי קנאה לדעתכם?

*מה הרגשות שעולים בכם כאשר אתם חושבים על קנאה?
*מתי הרגשתם קנאה בחייכם?
*האם אתם חושבים שקנאה היא דבר טוב?
*למה קנאה יכולה להוביל?
*כיצד ניתן להתמודד עם קנאה לדעתכם?

גוף (40 דקות)

קריאת הפרק ל”ז יחדיו בכיתה בעזרת מספר מתנדבים להשתתפות בקריאה. 

לאחר קריאה ראשונית בכיתה, התלמידים יחולקו לשלוש קבוצות ויעבדו בעבודה קבוצתית משותפת.
כל קבוצה תקבל לחקור נושא אחר מהפרק ע”י קריאה משותפת ושאלות מכוונות הנוגעות בנושא). כמו כן, כל קבוצה תתבקש לכתוב על דף את הממצאים שעלו בזמן העבודה המשותפת.
קבוצה ראשונה-
רקע על יוסף ויחסה של הסביבה כלפי יוסף (מה מסופר לנו על יוסף? מה היחס שסביבתו נותנת לו?)
קבוצה שניה- חלומות יוסף (מהם החלומות? מה מסמלים לדעתכם?)
קבוצה שלישית- מעשה האחים (מה היא החלטת האחים? מה גרם להחלטה זו? כיצד עשו זאת ואילו מחלוקות ושאלות עלו ביניהם בנודע למעשה?)

התלמידים יקבלו 15 דקות זמן עבודה משותפת לחקירת הנושא עד שיחזרו למליאה.

על הלוח יוצג דף מידע גדול המחולק לשלוש עמודות: יוסף ויחס הסובבים אותו כלפיו, חלומות יוסף, מעשה האחים.
כל קבוצה תתבקש להציג את המידע שעלה בקבוצה ביחס לנושא אותו התבקשה לחקור. בזמן שיתוף התלמידים המורה תכתוב בנקודות על הלוח את הממצאים.
לבסוף, נערוך צפייה על התהליך שעובר יוסף בפרק, מתחילת הצגתו ועד לסוף הפרק שנגמר במעשה האחים ונבין מה היו הסיבות למעשה.

צפייה במערכון “יוסף ואחיו” של הסדרה הקומית “היהודים באים”                       https://www.youtube.com/watch?v=zQgRy_zVjHE

סיכום (10 דק')

לאחר שלמדנו יחדיו על יוסף, על חלומותיו, על מעשה האחים ועל הסיבות למעשה ולאחר צפייה בסרטון של היהודים באים, התלמידים יתבקשו לחשוב על השאלה:מי לדעתם אשם במצבו של יוסף? האם יוסף הוא האחראי לגורלו? האם אביו- יעקב אחראי לגורלו? או האם אחיו של יוסף הם האחראים לגורלו? כל תלמיד יקבל פתק בו יכתוב מי לדעתו אשם במצבו של יוסף: יוסף, יעקב או האחים. כל תלמיד בתורו יקום אל הלוח וימקם את הפתקית במקום המיועד לה. בעמודה של יוסף, יעקב או האחים. לבסוף נערוך ספירה ונגלה את הנתונים. אבקש ממספר תלמידים להתנדב ולהסביר את בחירתם.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על