barakgaon
י"א, י"ב
שיעור
אמנות

מטרות

התלמידים יכירו את סיפור גירוש הגר ודרכו את המתח בין הזהות האוניברסאלית המשתקפת בדמותו של אברהם לזהות הלאומית המשתקפת בדמותה של שרה
התלמידים ילמדו לזהות ערכים אוניברסליים ומקומיים ביצירות אמנות
התלמידים ינהלו דיון על ערכים אלו מנקודת מבט אישית
(השיעור נבנה ע"י אסתר פרץ, תמרי ליבס-סלונים, בן בז'רנו וברק גאון)

פתיחה (10 דק')

“ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני את יצחק. וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודות בנו” בראשית כ”א

פרשת גירוש הגר וישמעאל למדבר בידי שרה היא סיפור מעורר מחלוקת המעלה שאלות מוסריות מורכבות, ובמרכזו קונפליקט בין עמדותיהם של שרה ואברהם.

אחת הפרשנויות (מוטי פרי “שרה אמנו – הפן הלאומי בעם ישראל” שעליה אנחנו מתבססים) מבקשת לבחון את הקונפליקט המתואר בין השניים דרך השינוי שהשניים עוברים מאנשים פשוטים לשליחים בעלי משמעות לאומית ואוניברסלית:

אברהם, מכניס האורחים, אב לישמעאל המתייחס אליו כשווה, עובר הכנה הדרגתית לייעודו החדש כאבי האנושות. ייעוד זה בא לידי ביטוי בעמדתו סביב סיפור גירושם של הגר וישמעאל “וירע הדבר מאוד בעיני אברהם”. לעומתו, שרה, מייצגת את הפן הלאומי, ומתוך תפקידה זה היא פועלת כדי להרחיק את ישמעאל הנתפס בעיני כאיום על מורשתו של יצחק.

בשיעור זה אנחנו מבקשים לבדוק את המושגים האלו של אוניברסליות ולאומיות כפי שהם משתקפים באמנות ישראלית ולעמוד על המתח ביניהם. נבקש להתבונן בעבודותיהם של אמנים הפועלים מתוך חיבור לזהות אוניברסלית אל אמנים שנקודת המוצא שלהם היא עיסוק בנושאים לאומיים – מקומיים.

גוף (25 דקות)

תוקרן מצגת עבודות של אמנים שעבודותיהם נמצאות על הרצף \ מתחלקות לעיסוק בנושאים אוניברסליים או מקומיים, לאחר הקרנת כל עבודה התלמידים יביעו את דעתם באשר לשיוך של כל עבודה.

 

רשימת אמנים: 

נושאים מקומיים:  

סיגלית לנדאו  “הארץ”

ארז ישראלי  –  “שואה שואו”  

ניר הוד –  “חיילים”

עדי נס –  “הבשורה”

זויה צרקסקי  –  “איציק”

זויה צרקסקי –  “תכשיט טלאי צהוב”

אליהו אריק בוקובזה – “קפה בשדרה”

מנשה קדישמן –  “עלי שלכת” 

ציבי גבע –  “סורגים”

 

נושאים אונברסליים:

אורי גרשט – “רימון” 

מיכה אולמן- “בית”

ארם גרשוני – “פורטרט”

עדי נס-  סדרת המקרא – “הגר”

שי אזולאי – “חלום”

רון עמיר – “אצל אניסה”. 

מנשה קדישמן – “עלי שלכת”

פיליפ רנצר  – “העגלה הגדולה”

 

*בחלק מהעבודות ניתן לדבר על מרכיבים מעורבים

סיכום (25 דק')

נפתח דיון סביב השאלה – מה הכיוונים שנראים בעיני התלמידים מעניינים \ פוריים יותר – מבט החוצה אל הנעשה בעולם או מבט פנימה לנושאים מקומיים?
האם דברים האלו חייבים לעמוד בסתירה? באיזה אופנים ניתן לחבר ביניהם?

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על