מדיניות פרטיות

מטרתה להסביר מהם נוהגי מפעילי האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד אנו משתמשים במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. למעט אם צוין במפורש אחרת למונחים מוגדרים תהא המשמעות שניתנה למונחים אלו בהסכם תנאי השימוש.

המידע האישי, כמו גם המידע על השיעורים שהועלו לאתר, יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א 1981 וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין. אנו עושים כל מאמץ כדי להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים.

מפעילי האתר אינם מעוניינים לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והינך נדרש להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור למפעילי האתר ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום (למשל בפורומים, תגוביות וכו', ככל שישנם) תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה למפעילי האתר רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור למפעילי האתר ו/או תפרסם באתר.

מסירת מידע לצד ג' – המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בהסכם ו/או הדין, מפעילי האתר יימנעו, ככל האפשר, ממסירת מידע לצדדים שלישיים במודע, למעט לספקים העוסקים בבניית האתר וזאת רק על מנת להשלים את הפעולות שביצעת באתר, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר. במקרה זה רשאים מפעילי האתר למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.

חוק הגנת הפרטיות – הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי מפעילי האתר בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981. בנוסף, אם המידע שבמאגרי האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. מפעילי האתר ימחקו במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש למפעילי האתר לשם ניהול האתר – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר באתר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

מפעילי האתר רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.